Τι κάνουμε


“Το εμπόριο είναι κάτι περισσότερο από μία οικονομική δραστηριότητα ανταλλαγής αγαθών και υπηρεσιών. Είναι μία κοινωνική αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπων”. Χάρτα του Διεθνούς Δίκαιου και Αλληλέγγυου Εμπορίου, 2018.

Στη φύση όλες οι διεργασίες είναι διασυνδεδεμένες. Όπως τα δέντρα κάτω από το έδαφος σχηματίζουν ένα δίκτυο με το οποίο αλληλοτρέφονται και ανταλλάζουν χρήσιμα συστατικά, δομώντας το οικοσύστημα τους, έτσι και οι “Καρποί Αλληλεγγύης” δομούν ένα συνεργατικό δίκτυο μεταξύ παραγωγικών και μεταποιητικών συνεταιρισμών Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Ελλάδα με οργανώσεις και συνεταιρισμούς στο εξωτερικό.

Ξεκινήσαμε με αφορμή τη διεθνή στήριξη σε ελληνικές αυτοοργανωμένες δομές αλληλεγγύης τα χρόνια της βαθιάς κρίσης. Εμπνεόμαστε από τις αξίες και τις αρχές λειτουργίας των "Δικτυώσεων αλληλέγγυας οικονομίας - Solidarity Economy Based Circuits" (E.Mance 2011).

Μέσα από τη δίκαιη (fair) διακίνηση μεταποιημένων αγροτικών κυρίως προϊόντων, υποστηρίζονται οικονομικά, οι παραγωγοί που συνεργαζόμαστε αλλά και δράσεις και φορείς (τυπικοί και άτυποι) που επιδιώκουν την κοινωνική αλλαγή μέσα από τη συλλογική δράση. .

Το δίκτυο με μία ματιά.

 
 

Πώς λειτουργεί


Αποτελείται από κόμβους σε ένα ευρύτερο δίκτυο παραγωγής, διακίνησης και κατανάλωσης, που βασίζεται στις αρχές και τις αξίες της αλληλέγγυας οικονομίας.

Μέχρι στιγμής η διακίνηση γίνεται με δύο τρόπους:

Α) Ως καμπάνια η οποία συντονίζεται από τον εθνικό/τοπικό συντονιστή συνήθως ένα μη κερδοκοπικό οργανισμό ή μία άτυπη πρωτοβουλία πολιτών Ο συντονιστής έρχεται σε επαφή με τον διευκολυντή στην Ελλάδα, διαμορφώνει την καμπάνια και βρίσκει τους τοπικούς φορείς που ενδιαφέρονται να εμπλακούν, Στη συνέχεια αναλαμβάνει όλη την τεχνική υποστήριξη των προ-παραγγελιών μέχρι την διάθεση των προϊόντων στα σημεία διανομής. Οργανώνει δημόσιες εκδηλώσεις και διαδίδει το μήνυμα που η κάθε καμπάνια επιλέγει . Η διαδικασίας της διάθεσης των προϊόντων έχει διάρκεια από 1 εώς 3 μέρες..

«Διευκολυντής» (facilitator) για τη λειτουργία του δικτύου είναι το DOCK – Συνεργατικός Χώρος Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Ο διευκολυντής είναι υπεύθυνος για όλη την επικοινωνία και διαχείριση εργασιών μεταξύ παραγωγών και συνεργατών εξωτερικού (όπως μεταφορές, συναλλαγές, εύρεση αξιόπιστων συνεργατών κ.ο.κ). Ταυτόχρονα είναι υπεύθυνος για την απαραίτητη πληροφόρηση του τρόπου λειτουργίας όλων των εμπλεκόμενων μερών, εφόσον τα μέρη του δικτύου οφείλουν να πληρούν τις συμφωνημένες προϋποθέσεις και κριτήρια που το αλληλέγγυο εμπόριο επιτάσσει.Ο διευκολυντής δεν μεταπωλεί προϊόντα και δεν καθορίζει την τιμή τους.

Β) Στο ράφι: Εδώ η διάθεση γίνεται από σταθερά και μόνιμα σημεία, όπως συνεταιριστικά παντοπωλεία, ομάδες καταναλωτών, κοινωνικούς χώρους οι οποίοι σε συνεργασία με το Dock διεκπεραιώνουν τη διαδικασία. Τα μόνιμα σημεία πώλησης επίσης μπορούν να προβούν σε εκδηλώσεις και καμπάνιες για τη διάχυση του μηνύματος.

 
 

Ποιοι ενισχύονται Οικονομικά

Μέσα από τους «καρπούς αλληλεγγύης» με διαφανή και κοινά αποδεκτό τρόπο ενισχύονται οικονομικά:

α) Οι συνεταιρισμοί που συμμετέχουν

β) Οι υποστηρικτές/ αγοραστές των προϊόντων της καμπάνιας αφού εξασφαλίζουν ποιοτικότερα προϊόντα σε οικονομικότερες τιμές

γ) Οοι εθνικοί/τοπικοί συντονιστές και άλλοι φορείς, δλδ οι συλλογικότητες που οργανώνουν ή συμμετέχουν στις καμπάνιες στο εξωτερικό, ή λειτουργούν ως σημεία διακίνησης

δ) Οι αυτοοργανωμένες πρωτοβουλίες στην Ελλάδα. Διαβάστε περισσότερα.

ε) Ο διευκολυντής, δηλαδή το DOCK που είναι μια συνεργατική μόνιμη υποδομή υποστήριξης ομάδων που δρουν στο χώρο της Κ.ΑΛ.Οστην Αθήνα.

Η οικονομική βιωσιμότητα ομάδων που μοιραζόμαστε κοινό όραμα για την κοινωνία και την οικονομία είναι ένας από τους βασικούς στόχους αυτού του δικτύου.

 
 

Πώς διαμορφώνεται η τελική τιμή

Η τελική τιμή διάθεσης είναι αποτέλεσμα συμφωνίας όλων των εμπλεκομένων μερών. Διαμορφώνεται πρωτίστως βάσει της τιμής των παραγωγών και τα επιπλέον κόστη διαφέρουν από χώρα σε χώρα και από τον τρόπο διακίνησης.

Το παράδειγμα του Βελγίου.

Tα αναγραφόμενα ποσοστά είναι επί της τελικής τιμής το 2019